GWARANCJA I RĘKOJMIA
1.Sprzedający udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski, a naprawy gwarancyjne nie będą wykonywane poza jej granicami.
2. Termin gwarancji uzależniony jest od producenta sprzedawanych materiałów eksploatacyjnych bądź urządzenia.
3. Produkty producentów objęte są gwarancją wyłącznie producenta i ich zakres, czas trwania, sposób rozpatrywania i realizacji ewentualnych napraw – jest uzależniony od gwaranta, a firma Centrum Tuszy i Tonerów Magdalena Szeliga. jest tylko pośrednikiem w niezbędnym do zrealizowania reklamacji w kontakcie między podmiotami.
4. Do produktów alternatywnych sprzedawanych  przez Centrum Tuszy i Tonerów Magdalena Szeliga  nie wydaje specjalnych dokumentów ani zaświadczeń dotyczących gwarancji. Sprzedający zapewnia, że produkty te spełniają wszystkie wymagane normy i są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru, o których wiedział i na które się zgodził Kontrahent podczas zamawiania i w trakcie realizacji zamówienia (wyjątek braku gwarancji)
6. Niewłaściwe użytkowanie, przechowywanie zakupionego towaru – może być przyczyną utraty gwarancji, o ile pozostają w adekwatnym związku przyczynowym.
7. Centrum Tuszy i Tonerów Magdalena Szeliga nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za produkty, na które została udzielona oddzielna gwarancja producenta.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia reklamacyjnego w Centrum Tuszy i Tonerów Magdalena Szeliga .
2. Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacyjnego jest przesłanie na adres e-mail lub w inny, wskazany przez sprzedającego sposób, informacji o wadzie, dacie zakupu i numerze zamówienia.
3. Po uzgodnieniu ze Sprzedającym, istnieje możliwość odbioru reklamowanego produktu przez Centrum Tuszy i Tonerów Magdalena Szeliga W innym przypadku Kontrahent zobowiązany jest do dostarczenia, na własny koszt i ryzyko, reklamowanych produktów wraz z wypełnioną kartą reklamacyjną, a w przypadku zastrzeżeń co do jakości wydruku – wraz z wydrukiem kontrolnym ilustrującym wady zgłaszanego produktu.
4. Tonery i bębny oddawane do reklamacji należy dokładnie oczyścić z proszku.
5. Produkty wrażliwe na światło (bębny światłoczułe, tonery zintegrowane z bębnem światłoczułym) powinny być zapakowane w czarne torebki i zabezpieczone przed naświetleniem i uszkodzeniem w trakcie transportu. Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe wskutek wadliwego opakowania reklamowanych towarów.
6. Zgłaszany produkt do reklamacji powinien zostać dostarczony zgodnie z zaleceniami producenta.
7. W przypadku niezgodności towaru z fakturą, należy ten fakt złościć pracownikowi Centrum Tuszy i Tonerów Magdalena Szeliga  telefonicznie, a jeżeli będzie wymagała tego sytuacja, także na adres e-mail.

SPOSÓB ROZPATRZENIA REKLAMACJI
1. Centrum Tuszy i Tonerów Magdalena Szeliga zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najszybszym terminie (nie dłuższym niż 14 dni) licząc od dnia dostarczenia produktu. W przypadkach uzasadnionej konieczności wydłużenia terminu,Centrum Tuszy i Tonerów Magdalena Szeliga  zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Kontrahenta, ze wskazaniem przyczyn wydłużenia terminu.
2. Uznając zgłoszenie reklamacyjne jako zasadne,Centrum Tuszy i Tonerów Magdalena Szeliga może:
a) dokonać wymiany produktu na nowy, wolny od wad
b) dokonać naprawy wadliwego produktu
c) jeżeli niemożliwe jest załatwienie reklamacji w sposób określony w ust. a i b, wystawić fakturę korygującą na wadliwe produkty i dokonać zwrotu środków na wskazane przez Kontrahenta konto.
3. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Centrum Tuszy i Tonerów Magdalena Szeliga

4. Sprzedawca ponosi koszty związane z odesłaniem reklamowanych produktów do Kontrahenta ( z zastrzeżeniem w pkt.5)
5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Centrum Tuszy i Tonerów Magdalena Szeliga może obciążyć Kontrahenta kosztami odesłania towaru. Reklamowany towar zostanie odesłany do Reklamującego wraz z dołączoną fakturą kosztową.

Zwroty produktów alternatywnych producentów.
1. W okresie do 5-ciu dni od momentu otrzymania towaru, Kontrahent po uprzednim powiadomieniu i zgodzie sprzedającego ma prawo od odstąpienia od umowy.
2. Do zwracanego towaru niezbędne jest dołączenie poprawnie wypełnionego formularza zwrotów.
3. Zwrotom nie podlegają towary sprowadzane na specjalne zamówienie.
4. Zwrotom nie podlegają towary, o których Kontrahent został powiadomiony, że na te towary prawo zwrotu zostało wyłączone.
5. Do zwrotu może być przyjęty jedynie towar pełnowartościowy, w oryginalnym opakowaniu bez jakichkolwiek uszkodzeń, zabrudzeń oraz śladów eksploatacji.
6. Koszt odesłania produktów do zwrotu ponosi Kontrahent.
7. W przypadku niezgłoszonych, nieuzasadnionych i wysłanych bez wymaganego formularza zwrotów, towar zostaje odesłany na koszt Kupującego, a obowiązek zapłaty ponosi Kontrahent.
Centrum Tuszy i Tonerów Magdalena Szeliga zobowiązuje się do przesłania korekty faktury na adres widniejący w zamówieniu oraz zwrot środków na wskazane w formularzu zwrotów konto w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury korygującej.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
1. Strony zgodnie deklarują, że wszelkie spory w pierwszej kolejności będą rozwiązywane na drodze polubownej.
2. W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową, w związku z nienależytym wykonaniem umowy ze strony Sprzedającego czy niewykonaniem umowy przez Kontrahenta – sądem właściwym do rozpoznania sporu, będzie wyłącznie Sąd Rejonowy w Tarnowie. Sądem właściwym do postępowania o zawezwanie do próby ugodowej – będzie również Sąd Rejonowy w Tarnowie.